INNKALLING TIL ÅRSMØTE I OSLO IDRETTSLAG (HOVEDLAGET)

Tirsdag 13. mars 2018 kl. 1900 i Klubblokalene, Jordal Idrettsplass

Årsmøtets oppgaver ihht § 12 i lagets lover er

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokoll
 4. Behandle lagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
 5. Behandle lagets regnskap i revidert stand
 6. Behandle innkomne forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta hovedlagets budsjett
 9. Behandle lagets organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. 3 styremedlemmer og 2 vararepresentanter
  3. Øvrige valg ihht årsmøtevedtatt organisasjonsplan
  4. 2 revisorer
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet
  6. Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Merknad: Til pkt 10 minnes det om at det skal velges representanter av begge kjønn etter nærmere spesifiserte regler.

Årsmeldinger med regnskap for 2017 og budsjett for 2018 fremlegges på årsmøtet.

Forslag til årsmøtet sendes på epost eller på annen måte senest 27. februar til hovedstyret@oi-lag.no eller til Erik Bagle, Rundtjernveien 2G, 0672 Oslo.

8. februar 2018

For Hovedstyret

Erik Bagle (Leder)